Latvija
 
Index
  Rekl�ma:
 
 
 
  Atbalst�t�ji:
 
 
 
   

Par QuickTime
& Java ...
Baneri ...
Autori ...

 
QuickTime & Java

360° bildes jeb panor�mas att�lus pied�v�jam apl�kot izmantojot divas da��das tehnolo�ijas - QuickTime un Java. Katrai no vi��m ir savas priek�roc�bas un tr�kumi, t�d�� izv�lieties sev piem�rot�ko un baudiet skaist�s Latvijas pils�tas.

Java Applet (JV):
Ja J�su interneta p�rl�kprogramm� Java atbalsts nav ietverts, tad to nepiecie�ams uzinstal�t atsevi��i. Instal�cijas fails lejupiel�d�jams �eit.
  +) Bildei atveroties, t� atveras visa uz reiz;
  +) Tehnolo�ija pied�v� autom�tisk�s panor�mas apl�ko�anas iesp�ju, tas ir, "att�la grie�anos" nodro�ina pati programma;
  +) Tehnolo�ija pied�v� nepilnu panor�mas att�lu (sektoru) apl�ko�anas iesp�jas;
  +) Att�la tuvin��anu (Zoom In) un att�lin��anu (Zoom Out) iesp�jams realiz�t ar� ar tausti�iem [A] un [Z].
  -) "Verot va��" 360° att�lus, l�dz ar katru bildi tiek lejupiel�d�ti papildus faili, kas nepiecie�ami, att�lu apl�ko�anai, t�d�� atv�r�an�s process iesp�jams ir ilg�ks, nek� izmantojot QT.


QuickTime (QT):
�aj� tehnolo�ij� veidoto objektu apl�ko�anai ir nepiecie�ama speci�la programmat�ra (programma ir bezmaksas), kuru iesp�jams lejupiel�d�t, klik��inot uz QT baner��a.
  +) "Atverot" 360° att�lu, lejupiel�d�ts tiek tikai viens fails;
  +) Att�la tuvin��anu (Zoom In) un att�lin��anu (Zoom Out) iesp�jams realiz�t ar� ar tausti�iem [Shift] un [Ctrl].
  -) QuickTime programmas instal��ana ir sal�dzino�i laikietilp�ga;
  -) Att�ls tiek atv�rts pa sektoriem - kaut gan, to var uzskat�t ar� par priek�roc�bu, jo bildi iesp�jams s�kt apl�kot, pirms t� ir piln�b� iel�d�ta.

*Instal�t QuickTime programmu var ar�, iepriek� lejupiel�d�jot
instal�cijas failu!
Panor�mas att�li:
360° Aizkraukle
360° Al�ksne
360° C�sis
360° Daugavpils
360° Gulbene
360° J�kabpils
360° Kandava
360° Kuld�ga
360° Liep�ja
360° Ludza
360° Madona
360° P�vilosta
360° Prei�i
360° R�zekne
360° Sabile
360° Saldus
360° Sigulda
360° Smiltene
360° Tukums
360° Valmiera
360° Ventspils

Visas pils�tas ...
Video ...

Iesakam:
  All Latvian Hotels
 

Copyright © 2003